Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Rozhovor s Mgr. Lenkou Březinovou, projektovou manažerkou

Co byste nám řekla o sobě a Vaší organizaci.

Nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (dále jen CRPDZ) podporuje již 17 let zkvalitnění péče o duševní zdraví v ČR. Jsem projektovou manažerkou v této organizaci již tři roky a v současné době mám na starosti projekt „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“.

Můžete nám říci něco více o tomto mezinárodním projektu?

Projekt „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“ je realizován společně s partnerskou organizací z Nizozemska – GGZ Noord Holland Noord, která má vlastní zkušenosti se zaměstnáváním peer konzultantů. V současné době jich zaměstnává 26. Projekt je možné realizovat na území celé České republiky a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR.

Kolik peer konzultantů můžete v projektu zaměstnat?peerkonzultantkaholandsko

V rámci projektu můžeme finančně podpořit 10 peer konzultantů na poloviční úvazek. Rádi bychom tento počet pokud možno rovnoměrně rozprostřeli do celé ČR. Při přípravě projektu jsme oslovili organizace poskytující služby duševně nemocným spolupracující s CRPDZ (v rámci předchozích projektů, v rámci vzdělávání atd.). Do projektu se předběžně přihlásilo 12 organizací: Fokusy z Prahy, Písku, Mladé Boleslavi, Karlových Varů, Českých Budějovic a Fokus Vysočina, potom Bona, Péče o duševní zdraví, Kolumbus, Práh Brno, Zahrada 2000, Iskérka. CRPDZ bude nyní z těchto organizací vybírat 10 poskytovatelů, kteří budou moci v rámci projektu zaměstnat peer konzultanta. Výběr bude probíhat podle zpracované žádosti, kterou nyní organizace vypracovávají. Formulář žádosti vychází z kritérií, na kterých se CRPDZ dohodlo s přihlášenými organizacemi na úvodním setkání projektu.

Jak vybíráte v rámci projektu peer konzultanty?

Výběr kandidátů je ponechán na organizacích, které ho budou následně u sebe v týmu zaměstnávat – samozřejmě za finanční podpory z projektu. Záleží tedy zcela na organizaci, koho si vybere a v rámci jaké pozice ho zaměstná. CRPDZ poukazuje na to, že největší šanci budou mít ty organizace, které zaměstnají peer konzultanta v přímé péči o klienta v týmu. Je také důležité, aby kandidát, pokud je to možné, nebyl stávajícím klientem služby, ve které bude zaměstnán (konflikt rolí – zaměstnanec x klient). Dále je u budoucích peer konzultantů nutné, aby byli již delší dobu stabilní a aby byli schopní a ochotní vykonávat v rozsahu polovičního úvazku práci peer konzultanta.

Jak budete připravovat jednotlivé kandidáty?

V rámci projektu projdou vybraní kandidáti na peer konzultanta pětidenním vzdělávacím programem. CRPDZ nyní tento program tvoří s pomocí zahraničního partnera. Dále projde kandidát společně se svým budoucím zaměstnavatelem pětidenní stáží v partnerské organizaci v Nizozemsku. Následně bude po dobu 12 měsíců zaměstnán u vybrané organizace za podpory CPRDZ – supervize, společná setkání peer konzultantů atd.

Co je cílem tohoto projektu a jakým způsobem bude dále probíhat i jeho udržitelnost do budoucna?

Cílem tohoto projektu je nejenom zaměstnat oněch zmiňovaných 10 peer konzultantů, ale hlavně poukázat na to, že lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí mají svou nepostradatelnou roli – jsou vzorem pro ostatní duševně nemocné, že je možné se opět zařadit do pracovního života, že je možné nemoc zvládnout. Dokáží se lépe vcítit do pocitů klientů služby pro duševně nemocné a ostatní pracovníci služby se od nich mohou hodně naučit. Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví tak zlepší kvalitu poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním. Pevně věříme, že se najde financování pro peer konzultanty i po ukončení projektu a lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí se stanou nedílnou součástí týmů služeb pro duševně nemocné.

Jakou formou bude tento projekt prezentován a kde se o něm může širší veřejnost dozvědět?

Aktuality z projektu budou pravidelně k nalezení na webových stránkách CRPDZ: www.cmhcd.cz. Výsledky projektu budou prezentovány na Konferenci sociální psychiatrie v roce 2014.


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995 z rozhodnutí českých poskytovatelů péče v oblasti duševního zdraví. Úkolem Centra je především poskytovat informace a prostor pro pojmenování a řešení problémů v oblasti péče o duševní zdraví. Všechny aktivity, z nichž mnohé probíhají s expertní podporou ze zahraničí, se obracejí jak na přímé poskytovatele péče a uživatele služeb, tak na pracovníky veřejné správy na všech úrovních (ministerské, krajské, místní) a na zdravotní pojišťovny. Posláním Centra je napomáhat procesu rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v České republice. Základní cíle práce Centra jsou zcela v souladu se Zásadami ochrany osob trpících duševní poruchou a zlepšování péče o duševní zdraví, které byly přijaty rezolucí Valného shromáždění OSN č. 46/119 v prosinci 1991. Zásady prohlašují léčbu a péči o duševně nemocné za základní lidské právo.

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.