Modrý kříž pomáhá nalézt nový smysl života

Poradna Modrého Kříže ve Valašském Meziříčí pomáhá osobám závislým na alkoholu, nealkoholovým drogám, patologickém hráčství či v jejich ohrožené závislosti. Její pracovní náplň se dělí na přímou práci se zájemci a klienty a na komunikaci s ostatními organizacemi, spolupráci s komunitním plánováním města, s krajem. Myslím si, že je tato poradna velmi důležitá, protože lidí, kteří jsou závislí na alkoholu, drogách či gamblerství neustále přibývá. Je to velký problém nejen u nás v ČR, ale i jinde ve světě. Je zapotřebí těmto lidem pomoci, aby znovu nalezli nový smysl života a začali pracovat sami na sobě. Vedoucí a sociální pracovnicí Poradny Modrého Kříže ve Valašském Meziříčí  je Mgr. Julie Hlavenková. Sešla jsem se s touto milou a sympatickou mladou ženou, abych udělala rozhovor, týkající se její práce i organizace Modrý kříž.

Kde a kdy vznikla organizace Modrý kříž?

Modrý kříž byl založen v roce. 1877 ve Švýcarsku pastorem Louisem Luciem Rochatem. Na počátku nesla organizace název „Organizace švýcarského sdružení pro abstinenci“. Způsob řízení převzala z Červeného kříže. Rochat se myšlenkou inspiroval v Anglii, přestože kolébkou hnutí abstinence jsou Spojené státy americké. Odtud dospěla idea hnutí do Evropy. Na počátku amerického hnutí stojí Francis Murény, který v r. 1870 založil „Hnutí modré stuhy“ (původ názvu modrá stuha pochází z Bible 4 Mojž.15.37 – 39). Členové tohoto hnutí hlásali myšlenku povinnosti abstinujících křesťanů, pomoci svým bratrům, kteří nadužívají alkohol. Rochat se zavázal pro naprostou abstinenci. Stal se tak příkladem pro jiné členy Organizace švýcarského sdružení pro abstinenci. Velmi brzy se ukázalo, že závislým na alkoholu pouhé hlásání myšlenky nestačí. Byla nutná lékařská pomoc, která je jedním z elementárních základů pomocí zbavení ze závislosti. Krátce po založení Modrého kříže ve Švýcarsku, vzniká Modrý kříž v Německu a ve Francii. Stejní lidé, kteří společně s pastorem Rochatem založili ve Švýcarsku Modrý kříž, začali spolupracovat na mezinárodní úrovni. Zpočátku se spolupráce rozvíjela v zemích Evropy, později se však rozšířila až do Afriky. V současnosti působí Modrý kříž ve všech německy mluvících zemích, Skandinávii, v zemích Beneluxu, Velké Británii, Portugalsku, Polsku a mnoha dalších. V Africe je jeho působení rozšířeno prakticky do všech států. Na 40 000 členů Modrého kříže na celém světě poskytuje pomoc bližním v závislosti. Modrý kříž v České republice byl založen v roce 2003 a jeho činnost je motivovaná křesťanským posláním nesení pomoci bližnímu a je uskutečňována profesionálními terapeutickými metodami.

Kde je její hlavní sídlo?

Občanské sdružení Modrý kříž v České republice sídlí v Českém Těšíně.

Jaké je poslání této organizace?

Lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardní hře nabízíme poradenství, podporu a pomoc formou krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého poradenství a terapie prostřednictvím individuálních či skupinových setkání.

Kdo všechno může této služby využívat?

Služby Odborného sociálního poradenství jsou pro osoby starší 18-ti let, které pociťují, že mají problém s konzumací alkoholu, jiných návykových látek, patologickým hráčstvím, osoby s problémy způsobenými užívání alkoholu, jiných návykových látek, patologickém hráčství, osoby s rozvinutou závislostí, příbuzní a blízcí osob, které mají problém s alkoholismem či problematickým pitím, návykovými látkami, hazardní hrou. Služby následné péče jsou rovněž pro osoby starší 18-ti let, které úspěšně absolvovaly ústavní nebo ambulantní  léčbu závislosti ve zdravotnickém zařízení, osoby, které se podrobují ambulantní léčbě závislosti, a to již minimálně tři měsíce a osoby, které prohlašují, že abstinují bez odborné pomoci minimálně po dobu tří měsíců.

Myslíte si, že takových lidí přibývá a proč?

O přibývání či ubývání lidí se závislostí lze jen těžko spekulovat, v rámci ČR není dostatek validních průzkumů, které by se tomuto tématu průběžně věnovaly. Rozhodně však mohu říci, že osob, které se se závislostí potýkají je hodně, hodně je také těch, kteří s těmito lidmi žijí v jedné domácnosti a stávají se tak spoluzávislými. Je tudíž potřeba zajistit těmto lidem odbornou pomoc.

Využívá tuto službu více mužů nebo žen?

Poradnu Modrého kříže v ČR Valašské Meziříčí navštívilo a navštěvuje od roku 2010 zhruba stejné množství žen i mužů.

V čem je vaše služba jiná v porovnání s pobytem v psychiatrických léčebnách na odděleních pro závislé na alkoholu?

Naše služby jsou poskytovány ambulantně a nejsme zdravotnickým zařízením. S klienty pracujeme individuálně či ve skupinách, zaměřujeme se na posílení jejich motivace, utužení sociálních vztahů, zvládnutí těžkostí běžného života.

Pokud byste měla možnost něco ovlivnit v sociální oblasti, co by to bylo?

Nastavit systém, ve kterém by bylo jasně určeno financování sociálních služeb. Nároky na jejich kvalitu stoupají (což je dobře), ale z čeho mají služby existovat již nikdo jasně neříká. Udržitelnost těchto služeb je pak velmi nejistá.

Více informací na: www.modrykriz.org/kontakty/poradna-valasske-mezirici

MK logo

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.