VIDA to znamená Vize – Informace – Důvěra – Asistence

Rozhovor s ředitelkou občanského sdružení VIDA Mgr. Jitkou Styblíkovou

Jak jste se k práci ve VIDA dostala?

Studovala jsem na katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a v posledním ročníku mě napadlo, že si najdu práci na půl úvazku v oboru. Kde? Neměla jsem žádné zvláštní přání, jen jsem věděla, že nemohu pracovat v oblasti drog a služeb pro bezdomovce. Doslechla jsem se, že lidé z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha pracují na novém projektu – vytvoření svépomocných informačních center uživatelů psychiatrické péče. Prošla jsem výběrovým řízením a v červnu 2001 jsem nastoupila. Zpočátku to pro mě bylo těžké, i když jsem při studiu prošla stáží v Psychiatrickém centru Praha (PCP) a absolvovala praxi na psychiatrické klinice pražské všeobecné nemocnice. Projekt se pomalu rozběhl a začal se rozvíjet. V roce 2003 nastal čas se oddělit a založit nové občanské sdružení VIDA.

A co je to VIDA?

Vida znamená ve španělštině život a naše zkratka VIDA znamená Vize – Informace – Důvěra – Asistence. Posláním občanského sdružení VIDA je podnítit a podporovat aktivní zapojení lidí s duševním onemocněním do systému péče o psychicky nemocné. VIDA dále rozšířila svojí činnost do oblastí prevence, osvěty a dalších. Naše motto: „Komu je rady, tomu je pomoci“. Já osobně doufám, že svou činností dokážeme mnoha konkrétním lidem život obohatit a zlepšit. A to naplňováním naší vize, kterou jsme formulovali již před několika lety a stále je pro nás živá. Kvalitou informací, jež poskytujeme osobám s duševní nemocí a jejich blízkým, profesionálům i zájemcům o tuto problematiku z řad široké veřejnosti. Důvěrou, kterou budujeme mezi námi pracovníky (profesionály i lidmi se zkušeností s duševním onemocněním), důvěrou, kterou nabízíme každému klientovi s přesvědčením, že my si zasloužíme tu jeho. A v neposlední řadě profesionální podobou asistence poskytované naším klientům, ať už jsou jimi osoby či tzv. svépomocné organizace. Stále, a dnes více než jindy, chceme aktivizovat a trvale udržet aktivní zapojení lidí s duševním onemocněním do systému péče o psychiatrické pacienty. Věříme, že jediným správným krokem je přímé zapojení uživatelů psycho-sociálních služeb do procesu tvorby veškerých oficiálních dokumentů a metodik v oblasti péče o duševní zdraví, do procesu hodnocení těchto služeb a jejich přetváření ve služby kvalitnější, široce dostupné, komunitně orientované s individuálním přístupem. Záměrem všech činností.

Kde všude působíte?

VIDA je celonárodní organizace, provozujeme osm VIDA center – Brno, Jeseník, Kolín, Pardubice, Plzeň, Praha, Rakovník a Ústí nad Labem. VIDA centrum poskytuje odborné sociální poradenství. Naše hlavní činnost probíhá v psychiatrických zařízeních. Chodíme do léčeben, do stacionářů, do nemocnic na psychiatrická oddělení přímo za pacienty. VIDA centrum tvoří tým čtyř až deseti lidí – uživatelů psychiatrických služeb, kteří pacientům hospitalizovaným v léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic poskytují informace, rady a podporu na základě vlastních zkušeností a prožitků. Vedle VIDA center u nás funguje například Program Prevence – lidé s vlastní zkušeností s nemocí sepisují příběhy a zpracovávají různá témata, která se týkají života s duševním onemocněním. Chodíme pak přednášet zejména do škol, ale také na fary a do různých neziskových organizací. Vedle těchto projektů pracuje i Mediální skupina – MAJRA, aktualizujeme každý rok Adresáře služeb pro duševně nemocné v ČR, každoročně pořádáme průzkum doplatků  na léky, které užívají psychiatričtí pacienti. Jednou za rok pořádáme výcvik pro lidii s duševním onemocněním, kde se učí plánovat, psát projekty, vyúčtovat je, napsat závěrečnou zprávu. Od roku 2010 se součástí naší činnosti stala také Podpora neprofesionálních uměleckých  aktivit a to zejména pohybových a tanečních.

S jakými léčebnami nebo organizacemi spolupracujete?

Naše organizace spolupracuje s velkým množstvím organizací a to jak na úrovni regionální, tak i na úrovni celorepublikové. Jako příklad bych ráda zmínila psychiatrická zařízení, kam jezdí naše mobilní týmy VIDA center přímo za pacienty na oddělení – Psychiatrická léčebna Černovice, Psychiatrická léčebna Bílá Voda, Psychiatrická léčebna Sadská a Kosmonosy, Psychiatrické oddělení FN Hradec Králové, Denní stacionář Pardubice, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Psychiatrické oddělení FN Lochotín, Psychiatrická léčebna Dobřany, Psychiatrická léčebna Bohnice, Psychiatrické oddělení ÚVN Střešovice, Psychiatrická ambulance Rakovník, Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Psychiatrické oddělení polikliniky v Litoměřicích.

Co byste si přála změnit v sociální oblasti u nás?

V letošním roce 2012 vznikla Platforma pro transformaci péče o duševně nemocné, která je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací jakož i jednotlivců. Tato Platforma vytvořila a přijala deklaraci na základě stále sílícího přesvědčení, že jediným řešením neutěšené situace v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním v České republice je transformace celého systému. V této deklaraci se mimo jiné píše: „Je třeba vytvořit systém služeb zajištujících podporu a pomoc při naplňování sociálních, zdravotních, edukativních a dalších potřeb lidí ohrožených či trpících duševní poruchou. Jde o to, aby mohli žít ve svém přirozeném životním prostředí (u dětí se jedná o jejich biologickou či náhradní rodinu) či do něj byli navráceni. Potřebná péče zde musí být dostupná 24 hodin po sedm dní v týdnu. Poskytovatelé péče musí být schopni rychle a citlivě reagovat na krizové situace s maximální snahou řešit je v co nejpřirozenějším prostředí. Systém musí v maximální možné míře předcházet situacím, při nichž dochází k vytržení klienta z jeho přirozeného prostředí. Je-li přesto nutné, aby klienti byli ze svého prostředí vytrženi (například kvůli akutnímu zhoršení duševního stavu s výrazným ohrožením jejich bezpečí či bezpečí jejich okolí) musí to být na co nejkratší dobu. Zařízení, kde takovéto intervence probíhají, musí být organizačně i psychologicky uspořádáno tak, aby co nejméně stigmatizovalo. V co největší míře zde musí být zachován kontakt z běžným životem (včetně sociálních vazeb klientů) a musí být vytvářeny předpoklady pro rychlý a bezpečný návrat klientů do jejich běžného prostředí. Systém musí být schopen poskytovat v podmínkách běžného života adekvátní pomoc i těm, kteří si o ni vzhledem k stavu svého onemocnění nejsou schopni sami aktivně říci, a to při respektování všech jejich práv.“

Děláte tuhle práci ráda?

Když se dnes po jedenácti letech ohlédnu, mohu říci, že mám svou práci ráda, spolupracuji se skvělými lidmi, kteří se i přes nepřízeň osudu umí se životem a nemocí poprat a pomáhat stejně nemocným lidem. Jsem pyšná na to, co jsme dokázali a že naše práce má smysl.

Bližší informace najdete na:  www.ivida.cz

Pokud máte zájem se k deklaraci Platformy pro transformaci péče o duševně nemocné připojit nebo si jí přečíst, učiňte tak, prosím, na: www.askos.cz


VIDA je občanské sdružení osob a právnických subjektů, které chtějí podporovat a napomáhat rozvoji práce VIDA center, podporovat rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.
S respektem, důvěrou, diskrétností a nestranností vedeme osoby s duševním onemocněním k seberealizace, sebeurčení, rozvoji a životaschopnosti.

VIDA je odpověď na čtyři potřeby:
• Využít potenciál uživatelů péče o duševní zdraví, jejich důvěrné znalosti nemoci, léčby a životních situací duševně nemocného člověka.
• Podat uživatelům péče potřebné zasvěcené informace o léčbě a životě, o řešení rozličných zátěžových situací, které s sebou nemoc nese, z pohledu toho, kdo sám tím vším prošel a ví tedy přesněji než profesionál, co se může stát a jaká řešení a postoje jsou nejschůdnější a současně životu a rehabilitaci nejpřínosnější (dobré zkušenosti).
• Dát uživatelům péče strukturovanou činnost, při níž by aktivně pomáhali a současně, skrze poskytování pomoci, se rehabilitovali.
• Napomáhat aktivizovat uživatelské hnutí.

Foto Jitka Styblíková

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.